دانلود روش تحقیق در علوم انسانی

دانلود روش تحقیق در علوم انسانی

روش تحقیق در علوم انسانی

روش-تحقیق-در-علوم-انسانیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 211 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با نمودار و… میباشد.
فهرست مطالب:
کلیات انواع تحقیق
پیشینه ی شناخت علمی
دیدگاه های شناختی
ویژگی های تحقیق علمی
دلایل نیاز انسان به تحقیقات علمی
هدف تحقیق علمی
هدف از آموزش روش تحقیق علمی
ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی
مراحل کاربرد امار در تحقیق
جایگاه رایانه در تحقیقات علمی
تعریف علم
تعریف نظریه
انواع نظریه
استدلال و انواع آن
متغیرها
تقسیم بندی متغیرها
تعریف تحقیق
مراحل فرآیند تحقیق علمی
الگوی سیستماتیک انجام پژوهش علمی
انواع تحقیق علمی
تقسیم بندی بر مبنای هدف
تحقیقات علمی بر مبنای ماهیت و روش
تحقیق توصیفی
تحقیق تاریخی
تحقیق علی (پس رویدادی)
تحقیق تجربی
انواع متغیرهای مزاحم
فصل سوم: انتخاب تعریف و بیان مسئله و موضوع تحقیق
مراحل انتخاب تعریف و بیان مسئله و موضوع تحقیق
انتخاب و تعیین حدود مسئله تحقیق
تعیین حدود موضوع پروژه
مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق
روش دستیابی به منافع و فهرست برداری
ملاحظات اساسی در بررس ادبیات موضوع پژوهش
مطالعه و فیش برداری
شناسایی و تحلیل مسئله تحقیق
ذکر سه نکته ضروری در متغیرشناسی مسئله
تحلیل و ارزیابی مسئله تحقیق
تعیین متغیرها و تدوین مدل های نظری
نحوه بیان مسئله تحقیق و نگارش آن
تعریف فرضیه
فصل چهارم: تدوین فرضیه
نقش فر ضیه در تحقیق علمی
فرضیه پوچ
مطالعه چگونگی روابط بین متغیرها
ویژگی های یک فرضیه خوب
سوال اصلی تحقیق
شیوه تدوین،نگارش و ارزیابی فرضیه
فصل پنجم: نمونه گیری
تعریف جامعه آماری
محقق به دو شکل می تواند راه نمونه گیری را انتخاب کند:
انواع نمونه و روش انتخاب آن
نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده:
نمونه گیری گروهی یا خوشه ای
نمونه گیری مکانی
سایر نمونه گیری ها
نمونه های غیر احتمالی
روش های برآورد حجم نمونه
حد نصابهای حجم نمونه
فصل ششم: ابزار سنجش و گرداوری اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه گیری
انواع ابزار اندازه گیری و گرد آوری اطلاعات
مقیاس های اندازه گیری
طیف ها
مثال
روایی و پایایی ابزار سنجش
پیش آزمون
فواید نتایج کار یک تحقیق آزمایشی یا پیش آزمون
فصل هفتم: روش های گرد آوری اطلاعات
خصوصیات اطلاعات و داده های پژوهشی
تفاوت مطالعه تالیف و تدوین پروژه پژوهش
سرچشمه ی اطلاعات و داده های اصیل و دست اول
روش های گردآوری اطلاعات
اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ها عبارتند از:
روش ها میدانی
روش پرسش نامه ای
انواع سوالات پرسش نامه
طراحی و تنظیم پرسش نامه
برنامه ریزی و اجرای پرسش نامه
رعایت چند نکته درمورد پاسخگویان الزامی است:
مصاحبه
مشاهده
انواع روش های مشاهده
روش های صوتی و تصویری
روش های ترکیبی
روش گفتگو و همفکری گروهی
فصل هشتم: کدگذاری ،استخراج ، طبقه بندی داده ها
شیوه کدگذاری ابزار گردآوری اطلاعات
بازبینی و کدگذاری اطلاعات گردآوری شده
استخراج داده ها
نمونه جدول استخراج مرحله اول پاسخ های سوالات دو گزینه ای
انواع شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها
روش های نمایش تصویری نحوه ی توزیع صفت در جامعه
همبستگی
انواع همبستگی
رگرسیون
مناسب ترین نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل آماری
فصل دهم: تنظیم و تدوین گزارش تحقیق
عناصر و ساختار گزارش تحقیق
عنصر مقدمات
عنصر فهرست ها
عنصر متن
عنصر پیوست ها
نگارش و ویرایش
شیوه دفاع از پایان نامه و یا رساله تحصیلی
نکات قابل ذکر
فصل یازدهم: تهیه و تنظیم طرح تحقیق
دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق
انواع طرح های تحقیق
و………

دانلود فایل

پشتیبانی اول پیامک تلگرام ودر نهایت تماس به صورت فوری جوابگو هستیم 09214087336  

 پکیج روش تحقیق در علوم انسانی

 خرید روش تحقیق در علوم انسانی

 سایت روش تحقیق در علوم انسانی

 بهترین روش تحقیق در علوم انسانی

آپلود عکس